گروه بدلیل کاهش قیمت دلار دارن منفی و در جا میزنند...به نظرم قشیر هم مستثنی نباشه..زیر 400...بین 370 الی 380 می شه یه ترید با ریسک پایین زد با حداقل هدف 420 تومن....
اگر با پول 420 را رد کنه بحثش جداست
هر چند فروشنده هاش خساست دارن ...بجز دیروزیه که رنج منفی جالبی زد تا 391 تومن
در هر صورت باید دید باز هم از این فروشنده ها داریم یا نه