شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 2
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :idea_m:
  Idea M
  Idea M
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :mad_ma:
  Mad Ma
  Mad Ma
 • :there:
  There
  There
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :question:
  Question
  Question
 • شکلک های 4
 • :108:
  10
  10
 • :205:
  30
  30
 • :118:
  22
  22
 • :107:
  9
  9
 • :204:
  29
  29
 • :117:
  20
  20
 • :106:
  8
  8
 • :203:
  21
  21
 • :116:
  19
  19
 • :105:
  7
  7
 • :202:
  12
  12
 • :115:
  18
  18
 • :104:
  6
  6
 • :201:
  3
  3
 • :114:
  17
  17
 • :103:
  5
  5
 • :124:
  28
  28
 • :113:
  16
  16
 • :101:
  2
  2
 • :123:
  27
  27
 • :112:
  15
  15
 • :100:
  1
  1
 • :122:
  26
  26
 • :111:
  14
  14
 • :121:
  25
  25
 • :110:
  13
  13
 • :120:
  24
  24
 • :109:
  11
  11
 • :206:
  31
  31
 • :119:
  23
  23
 • شکلک ها 1
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :a (6):
  A (6)
  A (6)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :a (5):
  A (5)
  A (5)
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :a (2):
  A (2)
  A (2)
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :1 (3):
  1 (3)
  1 (3)
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :star:
  Star
  Star
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :1 (2):
  1 (2)
  1 (2)
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :1 (1):
  1 (1)
  1 (1)
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ab:
  Ab
  Ab
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :a (7):
  A (7)
  A (7)
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • شکلک ها 3
 • :12:
  12
  12
 • :37:
  37
  37
 • :23:
  23
  23
 • :a (4):
  A (4)
  A (4)
 • :2:
  2
  2
 • :13:
  13
  13
 • :36:
  36
  36
 • :24:
  24
  24
 • :a (8):
  A (8)
  A (8)
 • :3:
  3
  3
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :25:
  25
  25
 • :a (9):
  A (9)
  A (9)
 • :4:
  4
  4
 • :15:
  15
  15
 • :34:
  34
  34
 • :26:
  26
  26
 • :a (10):
  A (10)
  A (10)
 • :5:
  5
  5
 • :16:
  16
  16
 • :33:
  33
  33
 • :27:
  27
  27
 • :a (11):
  A (11)
  A (11)
 • :6:
  6
  6
 • :17:
  17
  17
 • :32:
  32
  32
 • :28:
  28
  28
 • :a (13):
  A (13)
  A (13)
 • :7:
  7
  7
 • :18:
  18
  18
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :48:
  48
  48
 • :a (14):
  A (14)
  A (14)
 • :8:
  8
  8
 • :19:
  19
  19
 • :53:
  53
  53
 • :9:
  9
  9
 • :40:
  40
  40
 • :20:
  20
  20
 • :102:
  102
  102
 • :10:
  10
  10
 • :39:
  39
  39
 • :21:
  21
  21
 • :a (1):
  A (1)
  A (1)
 • :11:
  11
  11
 • :38:
  38
  38
 • :22:
  22
  22
 • :a (3):
  A (3)
  A (3)
 • :1:
  1
  1
جدید ترین اخبار و تحلیل ها را در کانال ما دریافت کنید: @adantahlil