شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 2
 • :there:
  There
  There
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :question:
  Question
  Question
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :idea_m:
  Idea M
  Idea M
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :mad_ma:
  Mad Ma
  Mad Ma
 • شکلک های 4
 • :122:
  26
  26
 • :111:
  14
  14
 • :121:
  25
  25
 • :110:
  13
  13
 • :120:
  24
  24
 • :109:
  11
  11
 • :206:
  31
  31
 • :119:
  23
  23
 • :108:
  10
  10
 • :205:
  30
  30
 • :118:
  22
  22
 • :107:
  9
  9
 • :204:
  29
  29
 • :117:
  20
  20
 • :106:
  8
  8
 • :203:
  21
  21
 • :105:
  7
  7
 • :116:
  19
  19
 • :202:
  12
  12
 • :104:
  6
  6
 • :115:
  18
  18
 • :201:
  3
  3
 • :103:
  5
  5
 • :114:
  17
  17
 • :124:
  28
  28
 • :101:
  2
  2
 • :113:
  16
  16
 • :123:
  27
  27
 • :100:
  1
  1
 • :112:
  15
  15
 • شکلک ها 1
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :1 (1):
  1 (1)
  1 (1)
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ab:
  Ab
  Ab
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :a (7):
  A (7)
  A (7)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :a (6):
  A (6)
  A (6)
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :a (5):
  A (5)
  A (5)
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :a (2):
  A (2)
  A (2)
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :1 (3):
  1 (3)
  1 (3)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :star:
  Star
  Star
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :1 (2):
  1 (2)
  1 (2)
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • شکلک ها 3
 • :53:
  53
  53
 • :40:
  40
  40
 • :9:
  9
  9
 • :20:
  20
  20
 • :102:
  102
  102
 • :39:
  39
  39
 • :10:
  10
  10
 • :21:
  21
  21
 • :a (1):
  A (1)
  A (1)
 • :38:
  38
  38
 • :11:
  11
  11
 • :22:
  22
  22
 • :a (3):
  A (3)
  A (3)
 • :1:
  1
  1
 • :37:
  37
  37
 • :12:
  12
  12
 • :23:
  23
  23
 • :a (4):
  A (4)
  A (4)
 • :2:
  2
  2
 • :36:
  36
  36
 • :13:
  13
  13
 • :24:
  24
  24
 • :a (8):
  A (8)
  A (8)
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :14:
  14
  14
 • :25:
  25
  25
 • :a (9):
  A (9)
  A (9)
 • :4:
  4
  4
 • :34:
  34
  34
 • :15:
  15
  15
 • :26:
  26
  26
 • :a (10):
  A (10)
  A (10)
 • :5:
  5
  5
 • :33:
  33
  33
 • :16:
  16
  16
 • :27:
  27
  27
 • :a (11):
  A (11)
  A (11)
 • :6:
  6
  6
 • :32:
  32
  32
 • :17:
  17
  17
 • :28:
  28
  28
 • :a (13):
  A (13)
  A (13)
 • :7:
  7
  7
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :18:
  18
  18
 • :48:
  48
  48
 • :a (14):
  A (14)
  A (14)
 • :8:
  8
  8
 • :19:
  19
  19
جدید ترین اخبار و تحلیل ها را در کانال ما دریافت کنید: @adantahlil